لوگو فبری نکست

ساخت قطعه را به کارگاه مناسب سفارش دهید.

فبری‌نکست با ایجاد شبکه‌ی حرفه‌ای از قطعه‌سازان، قطعه شما را برای ساخت به مناسب‌ترین کارگاه ارائه می‌دهد.

ساخت قطعه در ایران و چین

همکاران فبری‌نکست

آشنایی با برخی از کارگاه‌های فبری‌نکست

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

روش‌ همکاری فبری‌نکست با قطعه ساز

کنترل کیفی

۱. انتخاب قطعه ساز

انتخاب قطعه‌ ساز با ثبت‌ نام و یا جست‌ جوی قطعه‌ ساز مستعد انجام می‌شود.

کنترل کیفی

۲. ساخت قطعات آزمایشی

بعد از بررسی کارگاه و تاییدیه‌ی اولیه توسط فبری‌نکست، قطعات آزمایشی برای ساخت به قطعه ساز ارجاع داده می‌شود.

۳. تایید و امضای قرارداد

در صورت تایید قطعه از نظر ابعادی و معیارهای دیگری مانند وقت‌ شناسی و مسئولیت‌ پذیری، قراردادی با قطعه‌ ساز امضا می‌شود.

۴. رتبه بندی قطعه ساز

رتبه‌ بندی قطعه‌ سازان بر اساس معیارهای فبری‌نکست