کنترل کیفی

مراحل کنترل کیفی، خدمات کنترل کیفی فبری نکست

این مرحله به درخواست مشتری است، با این وجود فبری نکست وظیفه‌ی خود می‌داند کنترل اولیه از ابعاد و کیفیت ساخت قطعات و . . . داشته باشد

در طول روند ساخت، فبری نکست وظیفه‌ی تامین مواد خام، ارجاع به قطعه ساز، پیگیری دوره‌ای قطعه شما را تا رسیدن به مرحله‌ی ساخت دنبال می‌کند

بعد از ساخت محصول کنترل‌های زیر روی قطعه انجام خواهد شد.

  • ابعاد کلی قطعه
  • کنترل مونتاژ در صورت ارسال نقشه
  • کنترل سوراخ‌کاری، قلاویز، هلی‌کوئل و . . .
  • صافی سطح

در صورت احراز مشکل هندسی یا مواد، توسط تیم فبری نکست، قطعه سریعا مرجوع شده و قطعه جایگزین ساخته می‌شود.