مخابرات و ارتباطات

سفارش‌ ساخت‌ قطعات‌ در‌ صنعت مخابرات و ارتباطات

قطعات خاص (دقت پایین)

سفارش‌ ساخت‌ قطعات‌ در‌ زمینه قطعات خاص (دقت پایین)

قطعه ساخته شده در صنعت هوافضا

هوافضا

سفارش‌ ساخت‌ قطعات‌ در‌ صنعت هوافضا

قطعات-بازوی-رباتیک-1

رباتیک

سفارش‌ ساخت‌ قطعات‌ در‌ صنعت رباتیک

پژوهشی و دانشجویی

سفارش‌ ساخت‌ قطعات‌ در‌ زمینه پژوهشی و دانشجویی

مخابرات و ارتباطات

سفارش‌ ساخت‌ قطعات‌ در‌ صنعت مخابرات و ارتباطات