ساخت قطعه را به کارگاه مناسب سفارش دهید.

فبری‌نکست با ایجاد شبکه‌ی حرفه‌ای از قطعه‌سازان، قطعه شما را برای ساخت به مناسب‌ترین کارگاه ارائه می‌دهد.

ساخت قطعه در ایران و چین

همکاران فبری‌نکست

آشنایی با برخی از کارگاه‌های فبری‌نکست

روش‌ همکاری فبری‌نکست با قطعه ساز

۱. انتخاب قطعه ساز

انتخاب قطعه‌ ساز با ثبت‌ نام و یا جست‌ جوی قطعه‌ ساز مستعد انجام می‌شود.

۲. ساخت قطعات آزمایشی

بعد از بررسی کارگاه و تاییدیه‌ی اولیه توسط فبری‌نکست، قطعات آزمایشی برای ساخت به قطعه ساز ارجاع داده می‌شود.

۳. تایید و امضای قرارداد

در صورت تایید قطعه از نظر ابعادی و معیارهای دیگری مانند وقت‌ شناسی و مسئولیت‌ پذیری، قراردادی با قطعه‌ ساز امضا می‌شود.

۴. رتبه بندی قطعه ساز

رتبه‌ بندی قطعه‌ سازان بر اساس معیارهای فبری‌نکست